« Prefer to view this website in ENGLISH? Please click here »Finansiële Advies

Die Adviseurs by SKFD het die nodige kwalifikasies en ondervinding wat deur die FSB vereis word om persoonlike finansiële advies aan ons kliënte te gee.

Kontak ons vir topgehalte diens.

Lees hier onder verder oor ons verskeidenheid van advies velde.

 • - Boedelbeplanning
 • - Boedelbelasting
 • - Testamentbeplanning
 • - Besigheidsversekering
 • - Aftreebeplanning
 • - Gesondheidsorg
 • - Beleggings
Kontak George Fourie
E-pos: george@skfd.co.za
Tel: 044 272 7309

Boedelbeplanning


Boedelbeplanning is die reëling van 'n boedel in terme waarvan die beplanner se doelwitbestuur in die hantering van die bates en laste bereik word. Hierdie doelwitbestuur moet voorsorg maak vir bepalings vir die bestuur van die beplanner se boedel gedurende sy/haar lewe en daarna.Boedelbelasting


Daar is verskeie maniere om op Boedelbelasting te bespaar, waarvan die meeste gerig is daarop om die groei te beperk van die boedelbeplanner.

Die data van elke individuele aangeleentheid sal bepaal vir watter spesifieke metode die beste sal wees vir dié spesifieke aangeleentehid. Die doelmatige distribusie van die beplanner se boedel na sy/haar dood moet die primêre doel wees. Die besparing van boedelbelasting moet slegs een van die aspekte wees om in gedagte te hou gedurende die beplanningsproses. Van hierdie metodes waarin boedelbelasting bespaar kan word, word hieronder genoem.

Maniere om groei te beperk in die boedel :

 • Hantering/verkoping van groeiende bates;
 • Donasies - deur gebruik te maak van voordele van seksie 56(2)(b) van die Inkomstebelastingwet;
 • Deur groeiende bates oor te plaas na die inter vivos trust deur verkope of donasies ;
 • Deur 'n besigheid te stig en daarna die groeiende bates te verkoop aan die besigheid ; en
 • Deur groeiende bates om te ruil met bates van dieselfde waardes, maar wat stadiger groei.

Nota : Wanneer 'n kliënt geadviseer word van enige van bogenoemde, moet die hele implikasie van enige aanbeveling in gedagte gehou word.
Testamentbeplanning


Wat gebeur indien daar nie 'n testament is wat korrek onderteken is nie?

Intestaat Bemakings :

Intestaat : Dit is wanneer 'n persoon oorlede is en hy/sy nie 'n geldige testament nalaat nie.
Gedeeltelik Intestaat : Dit is wanneer 'n persoon oorlede is en 'n gedeelte van sy/haar testament is ongeldig en kan die testament
   nie afgehandel word nie.

'n Kortlikse opsomming van die Wet op intestaat nalatings word hieronder uiteengesit. Neem kennis dat die definisie van eggenoot/eggenote slegs van toepassing is op huwelike wat binne of buite gemeenskap van goedere is.

1. Die langslewende eggenoot/eggenote :

1.1 Geen Nageslag :

Indien die oorledene geen nageslag nalaat, en wel 'n langslewende eggenoot/eggenote, sal die langslewende eggenoot/eggenote die algeheel van die boedel erf.

1.2 Nageslag :

Indien die oorledene 'n langslewende eggenoot/eggenote en nageslag nalaat, sal die langslewende eggenoot/eggenote die groter deel erf van:

1.2.1 'n Kind se erfdeel; óf ('n Kind se erfgedeelte word bepaal deur die monitêre waarde te deel deur die aantal kinders wat die oorledene
         oorleef het, of wat reeds oorlede is, maar 'n nageslag nagelaat het, plus een.)

1.2.2 So 'n gedeelte sal nie die waarde oorskry soos van tyd tot tyd deur die Minister van Justisie voorgestel is nie.
         Tans is dit R 125 000-00. Die nageslag of die restant.

KONTAK ONS VIR MEER BREEDVOERIGE BEPLANNING
Besigheidsversekering


Besigheidvoortsettingsplan :

'n Lid/aandeelhouer van 'n Beslote Korporasie / Besigheid moet normaalweg borg teken as medeverteenwoordiger/-eienaar, alternatiewelik persoonlike sekuriteit lewer vir 'n lening wat deur die besigheid aangegaan word.
Die lid/aandeelhouer kan dus persoonlike laste bekom :

1. gedurende sy/haar leeftyd waarin die besigheid nie die lening kan terugbetaal nie; of
2. by dood of permanente ongeskiktheid, indien die besigheid dan nie die lening kan terug betaal nie ; of
3. indien niemand hom/haar kan vervang as borg of geen alternatiewe sekuriteit kan gebied word nie.

'n Oplossing vir hierdie probleem kan gevind word deur die besigheidsvoortsettingsplan.

Werking van die plan:

Die besigheid verseker die lewe van die lid/aandeelhouer wie geteken het vir borg of wie persoonlike sekuriteit voorgelê het, vir die lening wat deur die besigheid aangegaan het. Die polis moet verkieslik ongeskiktheidsdekking insluit, en moet die lewensdekking en ongeskiktheidsdekking die bedrag dek van die leningskuld. Die besigheid betaal die premies en daar is 'n ooreenkoms aangegaan tussen die besigheid en die lid/aandeelhouer in terme waarvan die besigheid onderneem om die opbrengste te gebruik vir die terugbetaling van die lening, en word die persoonlike waarborg wat deur die lid/aandeelhouer verleen word, verhoog.

Inkomstebelasting implikasies :

Die polis kan óf konformerend óf nie-konformerend wees aan die terme van s.11(w) van die Inkomstebelastingwet. Indien die polis konformerend is, sal premies aftrekbaar wees, maar die opbrengste belasbaar in die hande van die besigheid, en daarvoor moet daar voorsiening gemaak word vir die belasting. Indien die polis nie-konformerend is, sal premies nie aftrekbaar wees nie.

Boedelbelasting implikasies :

Die opbrengste van die polis vorm deel van geagte eiendom in die boedel van die oorledene,
tensy die volgelde vereistes van s.3(3)(a)(ii) van die Boedelbelastingwet nagekom is :

(i) Die polis is nie geraak deur/a.g.v die oorlene se dood nie; en
(ii) Geen premie van die polis was gedra deur die oorledene; en
(iii) Geen bedrag verskuldig deur die polis het reeds of sal uitbetaal word aan die boedel van die oorledene, en
(iv) Geen bedrag is reeds of sal uitbetaal word aan 'n agtergeblewene van die oorledene, of 'n persoon geheel of gedeeltelik afhanklik
vanaf die oorledene vir onderhoud, of aan enige familie.

Koop-en-verkoop-ooreenkoms :

Vir die doel van hierdie afdeling, waar die woord 'lid' gebruik word, die woorde 'vennoot' en 'aandeelhouer' ook aangewese is, afhangende van die tipe entiteit betrokke. Eweneens, die lede se belang mag verander/vervang word met 'aandeel' of 'aandele' soos van toepassing.

1. Definisie :

'n Koop-en-verkoop-ooreenkoms is 'n ooreenkoms tussen die lede of 'n besigheid-entiteit, waarin hul hulself verbind om hul aandeel by tye van hul dood te verkoop (of by hul ongeskiktheid) aan die oorblywende lede en eweneens verplig die oorblywende lede op die oorlede lid se belang uit te koop.

2. Die Eienskappe van 'n koop-en-verkoop-ooreenkoms :

'n Koop-en-Verkoop-ooreenkoms behels gewoonlik die volgende :

(a) 'n Onderneming deur die mede-eienaar dat die oorlewende lid/lede die aandele/belang van die eerste oorledene sal oorkoop - wat die lid te koop aanbied, na sy dood.

(b) Die koopprys of 'n metode om die koopprys vas te stel van die mede-eienaar se belang in die besigheid.

(c) Ooreenkoms rondom die befondsingsmetode van die koop-en-verkoop-ooreenkoms, gewoonlik deur lewenspolisse en die huidige manier waarop polisse uitgeneem word.

(d) Bepaling van die sessie met betrekking tot die waarde van die polis soos in besit van die Eksekuteur van die eerste oorledene se boedel op die lewe van die oorblywende mede-eienaars.

(e) 'n Ooreenkoms met betrekking tot die stappe om te volg in die geval van waar al die mede-eienaars dood gaan in dieselfde gebeurtenis of binne dertig (30) dae vanaf mekaar a.g.v dieselfde gebeurtenis. Normaalweg sal die boedels van die eienaars van die polisse die volle opbrengs van die polisse ontvang.

(f) Bepalings kan ook gemaak word vir mede-eienaars om 'n beroepsongeskikte mede-eienaar se belang in die besigheid uit te koop.
Aftreebeplanning


- Inligting hieronder deurgegee is verkry vanaf Sanlam -

 • Begin so spoedig moontlik - moet nie wag tot u dit kan bekostig nie.
 • Gebruik ten minste 20 % van jou wins jaarliks en belê dit iewers anders.
 • Maak gebruik van die dienste van professionele persone/instansies om u beleggings te beheer.
 • Gebruik belastingtoegewings so vêr moontlik.
 • Moet nie staat maak op die verkoopprys van u instansie as u enigste uittree-kapitaal nie.
 • Indien u kind/ers u besigheid by u oorneem, maak seker dat u 'n alternatiewe bron van inkomste het.
 • Indien een van u kinders u besigheid by u gaan oorneem wanneer u aftree
  (1) besluit vroegtydig wie die persoon gaan wees en
  (2) lei hierdie persoon op.
 • Beplan vir u aftrede, selfs al dink u dat u kan aanhou werk tot die dag van u dood, aangesien die toestand van u gesondheid
  u kan forseer om af te tree.
 • Hersien u aftreeplan en u beleggings gereeld.Gesondheidsorg


Mediese Fonds :

Kan u dit bekostig om sonder 'n mediese fonds te wees?

Suid-Kaap Finansiële Dienste bied u toegang tot verskeie omvattende mediese fondse wat die volle spektrum van gesondheidsorg tot u bied. Ons bied u die volgende modelle wat deur ons voorkeurverskaffers ontwikkel is, naamlik primêre sorg, nuwe generasie fondse, asook tradisionele fondse.

Ons verskaf produkte aan individue, asook groepe werknemers.

Gebruik Suid-Kaap Finansiële Dienste se goed ingeligte adviseurs om u te help om die regte fonds vir u familie of besigheid te kies.

Eis Statistieke :

- Inligting hieronder deurgegee is verkry vanaf Momentum -

Huidige top vyf oorsake van dood en ernstige siekte wêreldwyd :

 1. Koronêre hartsiekte/-toestand
 2. Kanker
 3. Beroerte
 4. Beserings
 5. Asemhalingstelsel-infeksies toestande

Beraamde top vyf oorsake van dood en ernstige siekte wêreldwyd in 2020 :

 • Hartsiekte/-toestand
 • Ernstige depressie
 • Padverkeerongelukke
 • Beserings
 • Kroniese borssiektes

Dood en ongeluksdood eise :
Hoof oorsake van dood-eise :

 • 32% Hart
 • 20% Ongelukke
 • 15% Kanker
 • 19% Bors
 • 10% Ander
 • 4% Beroerte / Verstopte are

Ongeskiktheid en inkorting eise :
Hoof oorsake van ongeskiktheid eise :

 • 34% Muskeletaal
 • 17% Geestesversteuring
 • 15% Hartprobleme
 • 10% Beroerte / Verstopte are
 • 7% Ander
 • 4% Kanker
 • 4% Asemhalingstelsel-probleme/infeksies
 • 4% Metabolies & endokrien

Hoof oorsake van inkorting eise :

 • 35% Muskeletaal
 • 25% Hartprobleme
 • 20% Gehoor- en Sigverlies
 • 10% Ander
 • 5% Kanker
 • 5% Asemhalingstelsel-probleme/infeksies

Kritieke siekte eise :
Hoof oorsaak van kritieke siekte eise :

 • 45% Kanker
 • 40% Asemhalingstelsel-probleme/infeksies
 • 8% Ander
 • 7% Beroerte / Verstopte areBeleggings


'START THY PURSE TO FATTENING'
Begin jou beursie vet maak : Dit beteken eenvoudig dat jy meer moet spaar as wat jy uitgee. As jy van jongs af 10 % van jou inkomste spaar, sal jy vir jou 'n gerieflike neseier kan opbou vir jou latere jare.

'CONTROL THY EXPENDITURES'
Hou jou beursie toe : Stel 'n begroting op vir jou persoonlike en jou sake-uitgawes. Spandeer dan streng volgens jou begroting. Dit sal jou van oorbesteding weerhou.

'MAKE THY GOLD MULTIPLY'
Gaan voort en vermenigvuldig : Gaan slim te werk met die belegging van die geld wat jy spaar. Maak van beleggingskenners gebruik en vermy skemas vir 'vinnig' ryk word.

'GUARD THY TREASURE FROM LOSS'
Pas jou beursie op : Maak seker dat jy beleggings- en sake-risiko's verstaan. Stel dan maatreëls in plek om daardie risiko's uit te skakel, of ten minste te verminder.

'MAKE OF THY DWELLING A PROFITABLE INVESTMENT'
Jou tuiste moet jou beursie laat groei : Koop 'n huis, eerder as om te huur. Indien jy nie kontant vir jou huis kan betaal nie, fokus daarop om die lening so gou moontlik terug te betaal.

'ENSURE A FUTURE INCOME'
Verseker 'n inkomste vir die toekoms : Verseker dat jy 'n inkomste sal ontvang indien jy te oud is, of andersins onkapabel is, om 'n inkomste te verdien. Voorsien ook vir 'n inkomste vir jou afhanklikes indien jy sou sterf.
VIR TOTALE GEMOEDSRUS


AccuWeather JSE Supersport Financial Mail
Vrywaring »  ::   Copyright © 2020  ::  Suid-Kaap Finansiële Dienste  •  Site by:  WebWorX